جافلاسکی کرپ مدل پنجره سنتی _ ارسال رایگان

265.000 تومان
به صورت ست۳تیکه: بزرگ،متوسط،کوچک سایز بندی سایز بزرگ : 37 ارتفاع 20 پهنا 35 عرض سایز متوسط : 32 ارتفاع 19 پهنا 33 عرض سایز کوچیک : 22 ارتفاع 16 پهنا 26 عرض قابل شستشو فوم لمینت شده پشت پارچه (قابلیت قرارگرفتن محصول به صورت ایستاده) ضدآب حمل ظروف کوچک:(فلاسک،لیوان و...،اسباب بازی،لباس و...)

جافلاسکی کرپ مدل پنجره کرمی _ ارسال رایگان

265.000 تومان
به صورت ست۳تیکه: بزرگ،متوسط،کوچک سایز بندی سایز بزرگ : 37 ارتفاع 20 پهنا 35 عرض سایز متوسط : 32 ارتفاع 19 پهنا 33 عرض سایز کوچیک : 22 ارتفاع 16 پهنا 26 عرض قابل شستشو فوم لمینت شده پشت پارچه (قابلیت قرارگرفتن محصول به صورت ایستاده) ضدآب حمل ظروف کوچک:(فلاسک،لیوان و...،اسباب بازی،لباس و...)

جافلاسکی کرپ مدل ترمه سبزراه راه _ ارسال رایگان

265.000 تومان
به صورت ست۳تیکه: بزرگ،متوسط،کوچک سایز بندی سایز بزرگ : 37 ارتفاع 20 پهنا 35 عرض سایز متوسط : 32 ارتفاع 19 پهنا 33 عرض سایز کوچیک : 22 ارتفاع 16 پهنا 26 عرض قابل شستشو فوم لمینت شده پشت پارچه (قابلیت قرارگرفتن محصول به صورت ایستاده) ضدآب حمل ظروف کوچک:(فلاسک،لیوان و...،اسباب بازی،لباس و...)

جافلاسکی کرپ مدل ترمه سفید _ ارسال رایگان

265.000 تومان
به صورت ست۳تیکه: بزرگ،متوسط،کوچک سایز بندی سایز بزرگ : 37 ارتفاع 20 پهنا 35 عرض سایز متوسط : 32 ارتفاع 19 پهنا 33 عرض سایز کوچیک : 22 ارتفاع 16 پهنا 26 عرض قابل شستشو فوم لمینت شده پشت پارچه (قابلیت قرارگرفتن محصول به صورت ایستاده) ضدآب حمل ظروف کوچک:(فلاسک،لیوان و...،اسباب بازی،لباس و...)

جافلاسکی کرپ مدل ترنج رنگی _ ارسال رایگان

265.000 تومان
به صورت ست۳تیکه: بزرگ،متوسط،کوچک سایز بندی سایز بزرگ : 37 ارتفاع 20 پهنا 35 عرض سایز متوسط : 32 ارتفاع 19 پهنا 33 عرض سایز کوچیک : 22 ارتفاع 16 پهنا 26 عرض قابل شستشو فوم لمینت شده پشت پارچه (قابلیت قرارگرفتن محصول به صورت ایستاده) ضدآب حمل ظروف کوچک:(فلاسک،لیوان و...،اسباب بازی،لباس و...)

جافلاسکی کرپ مدل ترنج سفید _ ارسال رایگان

265.000 تومان
به صورت ست۳تیکه: بزرگ،متوسط،کوچک سایز بندی سایز بزرگ : 37 ارتفاع 20 پهنا 35 عرض سایز متوسط : 32 ارتفاع 19 پهنا 33 عرض سایز کوچیک : 22 ارتفاع 16 پهنا 26 عرض   قابل شستشو فوم لمینت شده پشت پارچه (قابلیت قرارگرفتن محصول به صورت ایستاده) ضدآب حمل ظروف کوچک:(فلاسک،لیوان و...،اسباب بازی،لباس و...)

جافلاسکی کرپ مدل چهارخونه سفید _ ارسال رایگان

265.000 تومان
به صورت ست۳تیکه: بزرگ،متوسط،کوچک سایز بندی سایز بزرگ : 37 ارتفاع 20 پهنا 35 عرض سایز متوسط : 32 ارتفاع 19 پهنا 33 عرض سایز کوچیک : 22 ارتفاع 16 پهنا 26 عرض   قابل شستشو فوم لمینت شده پشت پارچه (قابلیت قرارگرفتن محصول به صورت ایستاده) ضدآب حمل ظروف کوچک:(فلاسک،لیوان و...،اسباب بازی،لباس و...)

جافلاسکی کرپ مدل چهارلوزی رنگی _ ارسال رایگان

265.000 تومان
به صورت ست۳تیکه: بزرگ،متوسط،کوچک سایز بندی سایز بزرگ : 37 ارتفاع 20 پهنا 35 عرض سایز متوسط : 32 ارتفاع 19 پهنا 33 عرض سایز کوچیک : 22 ارتفاع 16 پهنا 26 عرض قابل شستشو فوم لمینت شده پشت پارچه (قابلیت قرارگرفتن محصول به صورت ایستاده) ضدآب حمل ظروف کوچک:(فلاسک،لیوان و...،اسباب بازی،لباس و...)

جافلاسکی کرپ مدل خورشیدسبز _ ارسال رایگان

265.000 تومان
به صورت ست۳تیکه: بزرگ،متوسط،کوچک سایز بندی سایز بزرگ : 37 ارتفاع 20 پهنا 35 عرض سایز متوسط : 32 ارتفاع 19 پهنا 33 عرض سایز کوچیک : 22 ارتفاع 16 پهنا 26 عرض قابل شستشو فوم لمینت شده پشت پارچه (قابلیت قرارگرفتن محصول به صورت ایستاده) ضدآب حمل ظروف کوچک:(فلاسک،لیوان و...،اسباب بازی،لباس و...)

جافلاسکی کرپ مدل خورشیدقرمز _ ارسال رایگان

265.000 تومان
به صورت ست۳تیکه: بزرگ،متوسط،کوچک سایز بندی سایز بزرگ : 37 ارتفاع 20 پهنا 35 عرض سایز متوسط : 32 ارتفاع 19 پهنا 33 عرض سایز کوچیک : 22 ارتفاع 16 پهنا 26 عرض قابل شستشو فوم لمینت شده پشت پارچه (قابلیت قرارگرفتن محصول به صورت ایستاده) ضدآب حمل ظروف کوچک:(فلاسک،لیوان و...،اسباب بازی،لباس و...)

جافلاسکی کرپ مدل شاهین مشکی _ ارسال رایگان

265.000 تومان
به صورت ست۳تیکه: بزرگ،متوسط،کوچک سایز بندی سایز بزرگ : 37 ارتفاع 20 پهنا 35 عرض سایز متوسط : 32 ارتفاع 19 پهنا 33 عرض سایز کوچیک : 22 ارتفاع 16 پهنا 26 عرض   قابل شستشو فوم لمینت شده پشت پارچه (قابلیت قرارگرفتن محصول به صورت ایستاده) ضدآب حمل ظروف کوچک:(فلاسک،لیوان و...،اسباب بازی،لباس و...)

جافلاسکی کرپ مدل شباهنگ مشکی _ ارسال رایگان

265.000 تومان
به صورت ست۳تیکه: بزرگ،متوسط،کوچک سایز بندی سایز بزرگ : 37 ارتفاع 20 پهنا 35 عرض سایز متوسط : 32 ارتفاع 19 پهنا 33 عرض سایز کوچیک : 22 ارتفاع 16 پهنا 26 عرض قابل شستشو فوم لمینت شده پشت پارچه (قابلیت قرارگرفتن محصول به صورت ایستاده) ضدآب حمل ظروف کوچک:(فلاسک،لیوان و...،اسباب بازی،لباس و...)